Công văn1106 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

Tháng Chín 29, 2019 11:13 chiều

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ Đ ÀO TẠO

 • Số: 1106/SGDĐT-GDTrH V/v:
 • hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo
 • dục trung học năm học 2019-2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố;

                                                             – Các trường Trung học phổ thông trong tỉnh;

– Trung tâm Kỹ thuật – Tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh.

 

           Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020; Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định; Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học2019-2020; Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020, Sở GDĐT hương dân cac đơn vi thưc hiên nhiêm vụ     giáo dục trung học năm hoc 2019-2020 như sau:

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

     Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp giáo dục trung học theo hướng hợp lí và hiệu quả; xây dựng “Trường học hạnh phúc”, đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, nền nếp, an toàn, thân thiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới1; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên, trường chất lượng cao

(1Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.)

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Các phòng GDĐT tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần của Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với đặc thù của giáo dục phổ thông; bảo đảm các nguyên tắc được nêu trong Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Việc rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT 2018; củng cố và nâng cao chất lượng các khu nội trú, bán trú ở các trường xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các phòng GDĐT tăng cường kiểm tra, rà soát và chấm dứt việc tổ chức lớp chuyên, chọn trong các cơ sở giáo dục cấp THCS.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a)Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhà vệ sinh, công trình nước sạch,… Đặc biệt với các trường phổ thông có học sinh ở nội trú, bán trú cần ưu tiên tăng

cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

b)Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch cải tạo, sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lý thiết bị dạy học; các trường chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

c) Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

3) Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường THPT chuyên, trường hoạt động theo cơ chế tự chủ:

– Đối với những đơn vị đang trong lộ trình xây dựng chuẩn quốc gia chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền và tăng cường công tác xã hội hóa để tiếp tục được đầu tư các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu của tỉnh;

– Đối với những đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cần duy trì, phát huy hiệu quả của trường đã đạt chuẩn; có kế hoạch, lộ trình tự đánh giá để đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá công nhận lại theo quy định của Thông tư 18/TT- BDGĐT.

– Trong việc xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia các trường trung học cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho giáo viên và học sinh.

– Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục tham mưu với các cấp chính quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng thành trung tâm giáo dục chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết số 06 ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tập trung, xây dựng, phát triển thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng (giai đoạn 2016-2020); trường THPT Trần Hưng Đạo tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Đề án tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên theo lộ trình sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:

a) Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thônghiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

b)Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo  hướng  dẫn  tại  Công  văn  số  4612/BGDĐT-GDTrH và  Công  văn  số5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; gắn kết với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

c) Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT về hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT năm học 2007-2008; Khung kế hoạch dạy học do Sở ban hành kèm theo CV số 1138/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017; căn cứ Hương dân gi ảng dạy môn học và hoạt động giáo dục2 các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học (bắt buộc và tự chọn), các hoạt động giáo dục đảm bảo phù hợp với đặc điểm, đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương. Tăng cường xây dựng các chủ

( 2Gồm Hướng dẫn giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Mỹ thuật (THCS), Âm nhạc (THCS), Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động giáo dục nghề phổ thông, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Gửi kèm).đề/chuyên đề dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; gắn kết với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.)

d)Kế hoạch của mỗi nhà trường bao gồm: 1. Kế hoạch năm học của nhà trường do Hiệu trưởng chủ trì xây dựng; 2. Kế hoạch của các tổ chức, đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn Đội), Ban đại diện cha mẹ học sinh và các ban công tác; 3. Kế hoạch của các tổ/nhóm chuyên môn; 4. Kế hoạch Dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ngày (nếu có); 5. Kế hoạch cá nhân của từng lãnh đạo nhà trường và từng giáo viên; 6. Kế hoạch giáo dục (kế hoạch dạy học) các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn…3. Các kế hoạch cần đảm bảo tính liên thông, tính khả thi, sát thực tiễn, có mục tiêu và các biện pháp thực hiện cụ thể. Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện và làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

đ. Đối với cấp THCS, căn cứ Khung chương trình liên thông của Sở đã điều chỉnh gửi kèm công văn số 1563/SGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2017 về việc điều chỉnh Khung chương trình liên thông bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS năm học 2017-2018 để bồi dưỡng, phát hiện học sinh giỏi phù hợp với từng khối lớp, theo đặc thù của từng bộ môn đảm bảo nâng cao chất lượng mũi nhọn, tạo nguồn cho trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao.

e) Đối với cấp THPT, cần chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch ôn thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia cho học sinh lớp 12 từ đầu năm học, sắp xếp thời lượng hợp lí cho những nội dung trong chương trình lớp 10 và lớp 11, tập trung vào nội dung thuộc chương trình lớp 12; chú trọng quan tâm giúp đỡ học sinh yếu; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có khả năng đỗ thủ khoa các khối thi đại học. Đồng thời, quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi theo đặc thù từng bộ môn.

g) Tiếp tục  thực  hiện  Chương  trình  giáo  dục  địa  phương  theo  Công  văn  số144/SGDĐT-GDTrH ngày 16/2/2017 của Sở GDĐT về thực hiện nội dung Giáo dục địa phương tỉnh Nam Định năm học 2016-2017.

2. Các trường có đủ điều kiện tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới theo hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình trường học mới; Công văn số 3719/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2018 về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới; khuyến khích các nhà trường áp dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới trong tổ chức các hoạt động dạy và học; tiếp tục thực hiện công văn số 372/SGDĐT-GDTrH ngày 09/4/2019 về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình THM.

3. Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất (nhất là các trường xây dựng chất lượng cao) xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày dạy không quá 08 tiết, mỗi tuần học không quá 06 ngày. Nội dung dạy học và hoạt động giáo dục tăng cường cần tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng nhằm phát triển năng lực học sinh.

(3Mẫu kế hoạch (KH) như sau: KH 1: theo Hướng dẫn số 205/HD-CĐN ngày 04/9/2019 của Công đoàn giáo dục tỉnh; KH 2: theo qui định của các tổ chức, đoàn thể cấp trên; KH 3: Có thể ghi vào Sổ kế hoạch và ghi biên bản của tổ, nhóm chuyên môn; KH 4: theo mẫu trong Công văn 888/SGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2019 điều chỉnh về hướng dẫn cấp phép DTHT trong các trường học, TTGDTX, TTGDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Nam Định; KH 5: Có thể ghi vào Sổ Kế hoạch công tác tổ chức, quản lí, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường Sổ kế hoạch giảng dạy, dự giờ và ghi chép sinh hoạt chuyên môn của giáo viên; KH 6: Mẫu KH như năm học 2018-2019.)

4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

a)Đối với tiếng Anh:

– Tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên về trình độ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm; đồng thời chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để triển khai dạy tiếng Anh hệ 10 năm cho 100% học sinh khối 6,7 và 10,11.

– Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT- GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016.

– Khuyến khích thí điểm dạy ngoại ngữ tích hợp trong các môn học khác và dạy các môn học khác (Toán và các môn khoa học) bằng ngoại ngữ; dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo Đề án 1965 của UBND tỉnh tại các trường trung học phổ thông chuyên và các trường THCS, THPT có đủ điều kiện. Tích cực triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

b. Đối với tiếng Pháp

– Tiếp tục duy trì triển khai việc giảng dạy tiếng Pháp theo các văn bản chỉ đạo hiện hành. Duy trì số lượng học sinh theo học tiếng Pháp ổn định tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THCS Trần Đăng Ninh.

– Tăng cường hợp tác quốc tế với cộng đồng Pháp ngữ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, chú trọng bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên tiếng Pháp. Tăng cường sử dụng bộ tư liệu số hóa từ lớp 6 đến lớp 9 môn Toán bằng tiếng Pháp, sách tiếng Pháp ngoại ngữ 2-Netado.vn.

– Tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ. Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học bằng tiếng Pháp, tăng cường hình thức học tiếng Pháp gắn với thực tiễn.

c. Đối với các ngoại ngữ khác

– Tiếp tục tổ chức dạy tiếng Nga (là môn ngoại ngữ 1, 2) tại THCS Trần Đăng Ninh và THPT chuyên Lê Hồng Phong.Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục trung học; chú trọng tiếp thu và áp dụng các phương thức dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của các nước có nền giáo dục tiên tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

5. Tiếp tục triển khai “Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Nam Định, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: (1) Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (2) đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; (3) phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; (4) tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; (5) bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (6) huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (7) tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tăng cường các hoạt động giáo dục khởi nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường phổ thông nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh phổ thông.

6. Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học;… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường phổ thông theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; thực hiện Thông tư 42/2013 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật của liên Bộ GDĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính.

8. Các phòng GDĐT các trường trung học phổ thông tổ chức tốt hoạt động đầu năm học mới theo hướng dẫn tại công văn sô 3421/BGDĐT-VP của Bộ GDĐT và công văn 929/SGDĐT-VP ngày 01/8/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020; quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng khởi nghiệp, tư duy thiết kế, tư duy quản lý tài chính cho học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích. Chỉ đạo việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học sinh tham gia.

Ngoài triển khai các cuộc thi do Bộ tổ chức, để đáp ứng nhu cầu được phát triển toàn diện năng lực, sở trường của học sinh; trên tinh thần khuyến khích các em tự nguyện tham gia, năm học 2019-2020 Sở tiếp tục tổ chức Olympic các môn học; cuộc thi Hùng biện tiếng Anh; cuôc thi Khoa học kĩ thuật và Ngày hội STEM cấp tỉnh; cuộc thi Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh (Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết đối với từng cuộc thi, hội thi).

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 158/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT theo quy định của Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp vào cuối năm học.

 1. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học
 1. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kĩ thuật – toán (Science – Technology – Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.
 1. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
 1. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 1. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá
 1. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
 1. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong CT GDPT hiện hành.
 1. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
 1. Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

đ. Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Để thay đổi theo hướng tích cực, tiếp tục đổi mới phương thức dạy học và kiểm tra, đánh giá đạt hiệu quả cao ở các trường, cần tập trung cụ thể như sau:

– Lãnh đạo nhà trường phải gương mẫu đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Hiệu trưởng phải nâng cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Xây dựng kế hoạch đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên.Tổ chức kiểm tra, đánh giá ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện. Duy trì và nâng cao chất lượng trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các trường trung học trong tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đổi mới công tác thi, kiểm tra; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ và các kỳ thi một cách nghiêm túc; đánh giá khách quan, công bằng kết quả học tập của học sinh. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá môn học/hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng đánh giá cho điểm các dự án nghiên cứu, bài viết, sản phẩm của học sinh….

– Giáo viên phải thay đổi, đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học. Tập trung dạy cách học, cách tư duy , khuyên khich tư hoc , tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực; đa dạng hóa các hình thức hoc tâp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho học sinh. Học sinh được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dẫn của giáo viên; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bạn bè; trung thực trong học tập…

Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lí về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đổi mới nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài học, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những phương pháp dạy học, cách thức tổ chức lớp học sao cho hiệu quả.

 1. Tích cực triển khai các hoạt động của Hội đồng chuyên môn Giáo dục trung học của Sở theo Kế hoạch số 1478/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2019 về hoạt động của Hội đồng chuyên môn  Giáo  dục  trung  học  (GDTrH)  giai  đoạn  2018-2020;  công  văn  số1024/SGDĐT-GDTrH ngày 21/8/2019 về tổng kết hoạt động Hội đồng chuyên môn năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động năm học 2019-2020; hoạt động của cụm trường THPT trong toàn tỉnh theo tinh thần công văn số 887/SGDĐT – GDTrH ngày 29/7/2019 vềtổng kết hoạt động cụm trường THPT năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 nhằm đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; góp phần ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như học sinh giỏi bậc trung học.

Phòng GDĐT nghiên cứu Quy chế về tổ chức và hoạt động của cụm trường THPT

Ban hành kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-SGDĐT ngày 16/8/2018 của Giám đốc Sở GDĐT; căn cứ điều kiện địa phương và đặc thù cấp học, xây dựng Quy chế hoạt động cụm trường Trung học cơ sở; triển khai các hoạt động chuyên môn theo cụm, tạo phong trào thi đua sâu rộng góp phần nâng cao chất lượng đồng đều trong phạm vi toàn huyện, thành phố.

III. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

 1. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội , Chính phủ và BộGDĐT về đổi mới chương trình , sách giáo khoa giáo dục phổ thông  ; tổ chức cho toan thê cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới.
 1. Triển khai thực hiện kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới; đối với các phòng GDĐT huyện/thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện CT GDPT của đơn vị kèm theo dự toán ngân sách trình với UBND huyện/thành phố xem xét, bố trí ngân sách của địa phương dành cho đổi mới.
 1. Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng giáo viên, CBQL của tỉnh. Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch số810/KH-SGDĐT ngày 08/7/2019 của Sở GDĐT về bồi dưỡng giáo viên, CBQL thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT trong năm 2020 để xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị.
 1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
 2.  Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
 1. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
 1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
 1. Triển khai tập huấn cho giáo viên và CBQL về CTGDPT mới, về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, về xây dựng nội dung giáo dục địa phương…
 1. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán để hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Các đơn vị nghiêm túc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS và THPT. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 14/2018/TT- BGDĐT ngày 20/7/2018, Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý.
 1. Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.
 1. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các nhà trường và các cụm trường dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở giáo dục trung học.
 2. Tăng cường hiệu quả quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
 1. Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng – an ninh; thành lập tổ tư vấn; bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý; tập huấn, cấp chứng chỉ cho cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo quy định tại Thông tư số31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV và kiểm tra kết quả tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức trực tuyến.
 1. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS, THPT theo quy định.
 1. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
 1. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD và Thông tư số07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
 1. Các đơn vị quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.
 1. Các phòng GDĐT tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
 1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học
 1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Các phòng Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục trung học. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lí.
 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các cơ sở giáo dục trung học ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trung học; các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
 1. Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT- BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục.

VII. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

 1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao; khuyến khích giáo viên hỗ trợ việc học tập của học sinh trên nền tảng công nghệ thông tin đã có sẵn giúp việc học tập của học sinh cũng như việc kết nối giữa giáo viên với học sinh được hiệu quả hơn…
 1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục THCS và THPT sử dụng hiệu quả sổ điểm điện tử, học bạ điện tử; khuyến khích các nhà trường phê duyệt giáo án trực tuyến (Sử dụng phần mềm, email hoặc google drive…; không phải in giáo án và ký duyệt hàng tuần trừ trường hợp gặp các sự cố về điện, mạng và kỹ thuật; Sở GDĐT sẽ hướng dẫn thêm về nội dung này trong các đợt tập huấn); giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.
 1. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục nhập số liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.

VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học, trước hết là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của  các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, đài truyền hình của địa phương nhằm kịp thời cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Xây dựng Website của nhà trường cần có hệ thống thông tin đầy đủ, là kênh thông tin hữu ích, cần tích hợp nhiều tính năng đáp ứng được yêu cầu của phụ huynh và học sinh. Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của đơn vị, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

 1. IX. Công tác thi đua – khen thưởng

Thực hiện đổi mới khen thưởng, kỷ luật học sinh theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; khuyến khích các nhà trường có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các phòng GDĐT và các nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

– Các đ/c PGĐ Sở (để phối hợp chỉ đạo);

– Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn của Sở;

– Công đoàn ngành;

– Website Sở GDĐT;

– Lưu: VT, GDTrH.

 1. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Dũng