Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học môn học lớp 8 và lớp 11năm học 2023-2024

Tháng Chín 9, 2023 9:42 sáng

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1450/SGDĐT-GDTrHV/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy họcmôn học/hoạt động giáo dục đối vớilớp 8 và lớp 11 Chương trình GDPT 2018 Nam Định, ngày 24 tháng 8 năm 2023

                                                                                         

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố;

– Các trường Trung học phổ thông trong tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; để thuận tiện trong việc tổ chức các kì khảo sát chất lượng, các cuộc thi, hội thi, hội thảo cấp tỉnh cũng như giúp các đơn vị thuận lợi trong việc sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội thảo, hội giảng liên trường, trong cụm trường…, Sở GDĐT xây dựng Khung nội dung môn học/hoạt động giáo dụcGợi ý phân phối chương trình (PPCT) đối với lớp 8 và lớp 11 Chương trình GDPT 2018 (xem tệp đính kèm).

Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT, các phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn căn cứ Khung nội dung môn học/hoạt động giáo dục và tham khảo Gợi ý PPCT xây dựng kế hoạch dạy học môn học phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận

– Như trên;

– Giám đốc Sở;

– Cổng TTĐT Sở;           

– Lưu: VT, GDTrH.

KT GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC