Tổ Chức

1. Ban giám hiệu

Hiệu Trưởng

Hiệu Phó

2. Các tổ chuyên môn

Tổ khoa học tự nhiên

Tổ khoa học xã hội

Tổ hành chính

3. Các tổ chức chính trị, đoàn thể

Chi bộ Đảng

Công đoàn trường

Đoàn thanh niên